Villkor – Stafettmaran

Villkor

Allmänna villkor för lopp arrangerade av Ystad Eventstaff AB.

 1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller mellan dig och Ystad Eventstaff AB när du anmäler dig till lopp arrangerade av Ystad Eventstaff AB. Med benämningarna ”Eventstaff”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Ystad Eventstaff AB, 559340-7108, Estridsensgata 4, 27153 Ystad, som bland annat arrangerar Stafettmaran 2022.

Genom att du anmäler dig (själv eller genom annan) till något av de lopp som vi arrangerar godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna Villkor.

 1. ANMÄLAN TILL LOPP

Allmänt om anmälan

Du anmäler dig till våra Lopp via vår hemsida stafettmaran.se där du också hittar information om möjliga val, priser samt alternativ för betalning. På Hemsidan finns dessa Allmänna Villkor tillgängliga. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel samt för slutförsäljning av startplatser.

För att anmäla dig till ett Lopp behöver du vara minst 18 år. För det fall du anmäler någon annan person än dig själv till Loppet, ansvarar du för och försäkrar att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Vid anmälan ska du uppge namn, lagledare, lagnamn, tävlingsklass, adress, telefonnummer och e-postadress. Genom att du skickar in anmälan intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv och eventuella övriga anmälda är sanna och riktiga. Innan du skickar in din anmälan ber vi dig därför att noga gå igenom och kontrollera att de uppgifter som framgår av din anmälan är korrekta.

Anmälan är bindande

Genom din anmälan uppkommer ett bindande avtal mellan dig och oss, närmare bestämt från tidpunkten då du godkänt anmälan samt accepterat att betala anmälningsavgiften genom något av betalningsalternativ som erbjuds (se punkt 3 nedan om betalningsalternativ).

3a. BETALNING privatperson

Vi erbjuder betaltjänsten Stripe där du kan genomföra din betalning via kort. För att använda tjänsten kan du behöva godkänna Stripe allmänna villkor och villkor specifika för det betalsätt du valt.

Vi anmäler alla bedrägerier och falska beställningar.

3b. BETALNING företag

Vi erbjuder betalning via faktura.

Vi anmäler alla bedrägerier och falska beställningar.

 1. BEKRÄFTELSE

När din anmälan har registrerats hos oss kommer du att få en bokningsbekräftelse som skickas till dig via den e-postadress du har angivit.

Kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om de inte gör det, ber vi dig att kontakta oss på info(a)stafettmaran.se. Om du inte har fått din bokningsbekräftelse inom en vecka efter erlagd betalning, ber vi dig kontakta oss på ovan angivna e-postadress.

 1. ÅNGERRÄTT M.M.

Du kan ångra din anmälan till Loppet i upp till 24 timmar efter att du har registrerat din anmälan.

Därefter gäller ingen ångerrätt för din anmälan eftersom idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du har en avbeställningsförsäkring ska du vända dig direkt till försäkringsbolaget.

 1. VÅRT ANSVAR

Vi ansvarar inte för skada som uppstår till följd av brott mot dessa Allmänna Villkor. Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor godkänner du att du deltar på egen risk i Loppet och att vi därför inte ansvarar för skada som eventuellt åsamkas dig vid deltagandet i Loppet. Vi ansvarar inte heller för skador som kan uppstå på kläder eller teknisk utrustning som du bär under Loppet. Vi ansvarar inte för kvarglömda kläder eller utrustning.

Notera att det finns en tidsbegränsning för arrangerandet av respektive Lopp. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ett Lopp innan du har sprungit i mål med hänvisning till sådan tidsbegränsning.

 1. DINA SKYLDIGHETER

Det är inte tillåtet att delta i Loppet med hjul eller andra hjälpmedel, såsom rullstolar, handcyklar, cyklar, inlines, barnvagnar och stavar, om inte annat uttryckligen anges.

 1. INSTÄLLT, FÖRÄNDRAT ELLER FLYTTAT LOPP

Händelse utom vår kontroll, av hänsyn till löparnas säkerhet och hälsa eller nekat myndighetstillstånd

Vår ambition är naturligtvis att genomföra Loppet på förutbestämd dag och på förutbestämt sätt. Det- kan dock uppkomma situationer som medför att Loppet inte kan eller får genomföras som tänkt. Vi förbehåller oss därför rätten att i följande fall ställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändradatum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande;

 1. a) med anledning av omständighet utom vår kontroll, omfattande men inte begränsat till naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse,
 2. b) om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller
 3. c) om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra Loppet.

Notera att vi, utöver vad som anges nedan, inte har någon skyldighet att återbetala hela eller delar avanmälningsavgiften eller betala skadestånd eller annan kompensation till dig för det fall vi behöver ställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande till följd av någon omständighet enligt punkt a) – c) ovan.

Om Loppet flyttas

Om vi behöver flytta datumet för Loppet på grund av någon av omständigheterna i punkterna a) – c)ovan har vi rätt att flytta din startplats till det nya datumet för Loppet och du har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss.

Om deltagarantal i Loppet reduceras

Om antalet deltagare i Loppet måste reduceras på grund av någon av omständigheterna i punkterna a) – c) ovan kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att din anmälan faller utanför aktuell kvot för startplatser till Loppet, förbehåller vi oss rätten att flytta din startplats till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp och du har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss.

Om Loppet ställs in

Om Loppet måste ställas in på grund av någon av omständigheterna i punkterna punkt a) – c) ovan har du rätt till återbetalning av din anmälningsavgift i enlighet med vad som anges nedan. Storleken på den återbetalning du har rätt till vid inställt Lopp enligt någon av punkterna a) – c) ovan baseras på (i)

datumet för beslutet att ställa in Loppet, samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för Loppets genomförande:

 1. 1) om Loppet ställs in mer än 180 dagar innan datumet för Loppets genomförande har du rätt till100 % återbetalning av din anmälningsavgift,
 2. 2) om Loppet ställs in 91 – 180 dagar innan datumet för Loppets genomförande har du rätt till50 % återbetalning av din anmälningsavgift,
 3. 3) om Loppet ställs in 30 – 90 dagar innan datumet för Loppets genomförande har du rätt till25 % återbetalning av din anmälningsavgift,
 4. 4) om Loppet ställs in när det är mindre än 30 dagar kvar till datumet för Loppets genomförande har du inte någon rätt till återbetalning av din anmälningsavgift, men kommer däremot ges möjlighet att flytta din startplats till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp.

Du har inte rätt till någon ytterligare återbetalning, kompensation eller ersättning vid inställt Lopp, än vad som anges ovan.

Eventuell återbetalning av anmälningsavgift enligt stycket ovan kommer att ske senast 30 dagar efter det att du tagit del av vårt beslut att ställa in Loppet.

 1. SÄRSKILT OM COVID-19

Inställt, förändrat eller flyttat Lopp på grund av Covid-19

Om Loppets genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av Covid-19 och de lagar, regler, restriktioner och myndighetsbeslut som fattas mot bakgrund av Covid-19 är oklart. Vi förbehåller oss därför rätten att förändra Loppets bansträckning, starttid/datum för genomförande och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang, om vi bedömer att så måste ske för att aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19 ska kunna efterlevas.

Notera att vi, utöver vad som anges nedan, inte har någon skyldighet att återbetala hela eller delar av anmälningsavgiften eller betala skadestånd eller annan kompensation till dig för det fall vi behöver ställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande för att kunna efterleva aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19.

Om Loppet flyttas

Om vi behöver flytta datumet för Loppet på grund av aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19, har vi rätt att flytta din startplats till det nya datumet för Loppet och du har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss.

Om deltagarantal i Loppet reduceras

Om antalet deltagare i Loppet måste reduceras på grund av aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19 kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medför att din anmälan faller utanför aktuell kvot för startplatser till Loppet, förbehåller vi oss rätten att flytta din startplats till nästkommande genomförande av aktuellt

Lopp och du har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss.

Om Loppet ställs in

Om Loppet måste ställas in på grund av aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslutrelaterade till Covid-19 har du rätt till återbetalning i enlighet med vad som anges nedan. Storleken på den återbetalning du har rätt till vid inställt Lopp baseras på (i) datumet för beslutet att ställa in Loppet, samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för Loppets genomförande:

 1. 1) om Loppet ställs in mer än 180 dagar innan datumet för Loppets genomförande har du rätt till100 % återbetalning av din anmälningsavgift,
 2. 2) om Loppet ställs in 91 – 180 dagar innan datumet för Loppets genomförande har du rätt till50 % återbetalning av din anmälningsavgift,
 3. 3) om Loppet ställs in 30 – 90 dagar innan datumet för Loppets genomförande har du rätt till25 % återbetalning av din anmälningsavgift, och
 4. 4) om Loppet ställs in när det är mindre än 30 dagar kvar till datumet för Loppets genomförande har du inte någon rätt till återbetalning av din anmälningsavgift, men kommer däremot ges möjlighet att flytta din startplats till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp.

Du har inte rätt till någon ytterligare återbetalning, kompensation eller ersättning vid inställt Lopp, än vad som anges ovan.

Eventuell återbetalning av anmälningsavgift enligt stycket ovan kommer att ske senast 30 dagar efter det att du tagit del av vårt beslut att ställa in Loppet.

 1. PERSONUPPGIFTER

När du anmäler dig till Loppet, kommer vi att behandla dina personuppgifter. Om du av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas i start- eller resultatlistor ska du meddela oss på mejl: info@stafettmaran.se. Kom ihåg att i ditt mejl ange vilket eller vilka Lopp det avser.

 1. MARKNADSFÖRING

Vi kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av Loppet. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att namn, bilder och filmer från Loppet kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Ystad Eventstaff AB och Stafettmaran i sig eller för ett eller flera av våra lopp, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du att ditt namn eller bild inte ska synas ska du meddela detta till oss på mejl: info@stafettmaran.se. Ange ditt namn, startnummer och vilket Lopp det avser. Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du är en av många deltagare.

Vi eller våra samarbetspartners har rätt att kontakta dig som anmält dig till Loppen för information eller erbjudanden.

Om du angett ditt mobiltelefonnummer eller e-postadress samtycker du till att vi eller våra samarbetspartners kan komma att skicka information eller erbjudanden till sådant nummer eller adress.

 1. AVBOKNING

Efter att tidsfristen för din ångerrätt enligt punkt 5 ovan har löpt ut, har du inte längre någon möjlighet att avboka din anmälan till Loppet, vilket också innebär att erlagd anmälningsavgift inte återbetalas. Om du har valt faktura som betalningsalternativ är du skyldig att betala fakturan.

Vid händelse av sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från ditt försäkringsbolag om d uär försäkrad under Folksams motionsloppsförsäkring eller motsvarande försäkring hos ett annatförsäkringsbolag vid tidpunkten för anmälan. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill begära ersättning.

 1. ÖVERLÅTELSE AV STARTPLATS

Till Stafettmaran 2022 är det inte möjligt att överlåta lagets startplats till ett annat lag.

 1. REKLAMATION

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen.

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi varken åtar oss att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden eller att efterkomma av alternativt tvistlösningsförfarande meddelat beslut, men att vi kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist/meddelat beslut.

 1. ÖVRIGT

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har publicerats på Hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss, under förutsättning att sådan uppsägning sker inom 30 dagar från det datum att informationen publicerades på vår hemsida med informationen om de ändrade Allmänna Villkoren.

Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor skall prövas enligt svensk lag.

 1. KONTAKT

Om du har några frågor kring Loppet, dessa Allmänna Villkor, eller om du av någon annan anledning vill kontakta oss kan du göra det på info@stafettmaran.se

Senast uppdaterad 2021-11-09

 

Erbjudanden från våra parners

Sparbanken Skåne

© 2024 Stafettmaran | Webbplatsen är byggd av Pixelbruket